Reglament 

0 - NORMES GENERALS

-   A la línia NEW TALENTS és imprescindible que tots els participants que competeixin al concurs facin dansa a una acadèmia de dansa,                         associació, esbart o entitat cultural de dansa.

-   En aquesta edició, hi haurà la possibilitat de presentar-se al New Talents en modalitat de grup o individual.

-   Totes les actuacions grupals tindran un mínim de tres components en el grup i un màxim de setze.

-   Si alguna categoria no assoleix un mínim de grups participants, l’organització del concurs es reserva el dret a reubicar-los en la categoria més             propera.

-   Serà motiu de desqualificació no complir qualsevol norma descrita en aquest reglament.

1 - CATEGORIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESTILS I DISCIPLINES

1.     Els estils per la propera edició del New Talents són els següents:

  • Dansa clàssica

  • Contemporàni / Neoclàssic

  • Modern Jazz / Lyric / Jazz musical

  • Danses urbanes (inclou tots els estils)

  • Dansa espanyola / Flamenc (inclou tots els estils)

2.     Es elecció de l'escola introduir o no les puntes en les seves actuacions de dansa clàssica. Es poden incloure coreografies de repertori.

3.     En cas de presentar coreografies d'estils diferents als mencionats, l'organització podrà incloure-les dins de l'estil que més s'hi assembli,                      segons l'edat dels participants.

4.     La organització podrà ampliar a més estils coreogràfics si es pugués omplir una categoria amb aquest mateix estil.

3 - INSCRIPCIONS

1.     És totalment imprescindible realitzar i enviar la inscripció del concurs a l’organització. Cap escola podrà participar sense inscripció prèvia.

2.     La realització de la inscripció suposa l’acceptació del reglament del concurs i la cessió dels drets d'imatge dels participants i acompanyants a           l’entitat organitzadora.

3.     Els participants hauran de tenir un mínim de 6 anys per participar; no hi haurà límit màxim d’edat.

4.     L’edat del concursant més gran del grup marcarà la categoria on s’ha d’inscriure tot el grup, amb un 15% de marge en grups d’edats diverses.

5.     S’hauran de respectar els terminis d’inscripció, no es faran excepcions.

6.     Les places del concurs seran limitades. L’ordre d’arribada de les inscripcions serà el criteri d’assignació dels participants. Si les places s’omplen         abans d’acabar el període d’inscripcions establert, l’organització es reserva el dret a tancar les inscripcions abans d’hora i a comunicar si                     alguna escola s’ha quedat sense plaça després d’enviar la inscripció. Aquesta, passarà automàticament a la llista d’espera.

7.     A totes les escoles que no puguin participar al concurs a causa del límit de places, se’ls retornarà els diners.

8.     No s’admetrà cap candidat/a que la seva inscripció no sigui efectuada a través de cap escola, és a dir, cap inscripció de candidats lliures.

9.     No s’admetrà cap nom artístic de grup que contingui el nom de l’entitat/acadèmia participant, per tal que el jurat sigui del tot neutral.

10.   En cas que el nom assignat d’un grup estigui ja ocupat per algun altre grup participant inscrit anteriorment, serà imprescindible que l’escola             canviï el nom.

11.   NO es retornarà l’import de participació un cop inscrit el grup, a no ser que l’organització anul·li alguna categoria o es quedin sense plaça.

4 - ACTUACIONS

1.     Un grup o participant té dret a realitzar més d’una actuació durant el concurs, sempre i quan es realitzin tantes inscripcions i pagaments com            calgui.

2.     Un grup ha d’estar compost entre 3 i 16 participants.

3.     És molt important respectar els temps d’actuació màxims establerts per cada categoria, no complir-los, serà motiu de desqualificació.

 

5 - MÚSICA

1.     La música de cada grup participant s’enviarà a l’organització del Concurs adjuntant-la al formulari d'inscripció en format mp3 o wav. En cas de           no tenir-la en aquell moment, hi haurà també la opció d'adjuntar-la dies més tard a l'apartat d'inscripció de la web > Adjuntar música. Per                 qualsevol dubte, podeu contactar-nos per correu electrònic a sara@bsdansa.com.          

2.     Com a títol de la cançó s’haurà d’escriure el nom del grup participant.

3.     El temps de les cançons no podrà excedir els 3:30 minuts, de 3:00 en actuacions de duo i de 2:30 en actuacions individuals.

4.     Si no es compleixen aquests requisits, l’organització no es fa responsable de qualsevol error que pugui sorgir.

5.     La qualitat de la música i dels muntatges és responsabilitat de l’escola i cal tenir en compte que l’alta potència dels altaveus del teatre podria           distorsionar la música si no tingués una qualitat màxima.

6.     És imprescindible que el dia del Concurs el professor/a porti una còpia de la seva música gravada en un CD o pen drive en format wav.

 

6 - DESQUALIFICACIÓ

Són motius de desqualificació:

1.     No complir el reglament en qualsevol dels punts esmentats anterior i posteriorment.

2.     Excedir-se en els temps de les actuacions, hi haurà 10 segons de cortesia (no utilitzar per norma la cortesia).

3.     El professor tindrà la responsabilitat de controlar, en tot moment, els seus alumnes. Una manca de respecte envers els altres companys,

        en especial els que estan actuant, podria ser motiu de desqualificació.

4.     Inscriure als participants a una categoria que no els correspon per edat suposarà l'expulsió immediata del Concurs.

 

7- VESTUARI I COMPLEMENTS

1.     El vestuari en qualsevol disciplina (clàssica, moderna o altres) serà lliure i anirà a elecció de l’escola.

2.     Es valorarà positivament un vestuari treballat i original adequat a l’estil de dansa realitzat.

3.     Són acceptats els complements de vestuari.

4.     El vestuari és part dels criteris de valoració del jurat, per això us recomanem que ajusteu el vestuari a l’edat dels participants.

 

8 - ACCESSORIS D’ESCENARI

1.    És acceptada la utilització d’accessoris en les actuacions, sempre i quan el muntatge d’aquests estiguin efectuats dins el temps màxim                        establert per a cada actuació.

2.    En el cas que s'utilitzin materials que embrutin l'escenari (confeti, serpentina, talc, purpurina, etc.), el mateix grup haurà de netejar-lo dins dels          3 minuts permesos de la seva actuació. Per respecte a tots els participants, és imprescindible que tots els grups en acabar l'actuació, deixin              l'escenari igual com se l'han trobat. 

3.    La il·luminació durant les coreografies de competició NO serà en cap cas personalitzada. Totes les actuacions gaudiran de llum blanca per tal            que el jurat pugui ser totalment parcial.

 

9 - FOTOGRAFIES I VÍDEOS

1.    Les fotografies amb FLASH estan absolutament prohibides.

2.    Els concursants no tenen dret sobre les gravacions de vídeo, televisió, fotografies i altres; efectuats durant el concurs i la seva preparació.

3.    Només les entitats i les persones autoritzades per l’organització estan permeses.

4.    La gravació del Concurs, així com fotografies de cada grup fetes durant la seva actuació per un professional, estaran disponibles pel públic              interessat.

5.    Els drets d’imatge de tots els participants i professors participants recau sobre B&S dansa, un cop formalitzada la inscripció i es cediran per a            fins publicitaris de les properes edicions i la mateixa, si l’entitat organitzadora ho creu oportú.

 

10 - VALORACIÓ DEL JURAT

PREMIS*

- Primer premi

- Segon premi

- Tercer premi

        * Aquests barems són aplicables a cada categoria i modalitat

 

1.    El jurat és inapel·lable i no s’admeten reclamacions, només la organització tindrà dret a canviar aquestes decisions per motius justificables.

2.    Els grups guanyadors obtindran un trofeu.

3.    Els primers premis de cada categoria rebran, a més, un premi especial que constarà en realitzar una activitat relacionada amb el món de la                dansa concedits pels nostres patrocinadors i a realitzar durant l'any natural següent.

4.    Aquests premis són aplicables a tots els estils i modalitats.

5.    Tots els participants rebran una medalla de participació,  a més d’un obsequi.

6.   PREMI DEL PÚBLIC: a més dels premis del jurat, el públic podrà votar el grup que els hagi agradat més. El grup guanyador tindrà un premi           i/o obsequi.

7.   ALTRES PREMIS: Si algun grup o grups destaquen sobre els altres en qualsevol aspecte de valoració, l'organització, jurat o col·laboradors               podran entregar un premi extra si ho creuen convenient.

8.  La organització decidirà en cada edició si s’atorga alguna beca per participar a algun campus de dansa d'estiu atorgat per algun col·laborador, o qualsevol altre esdeveniment o certamen que es cregui oportú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA A

Edat

de 6 a 9 anys*

Duració de l'actuació grupal

MAX 3:30 min.

Duració de l'actuació individual

MAX. 2:30 min.

Duració de l'actuació duo

MAX. 2:30 min.

CATEGORIA B

Edat

de 10 a 12 anys

Duració de l'actuació grupal

MAX 3:30 min.

Duració de l'actuació individual

MAX 2:30 min.

Duració de l'actuació duo

MAX. 2:30 min.

CATEGORIA C

Edat

de 13 a 15 anys

Duració de l'actuació grupal

MAX 3:30 min.

Duració de l'actuació individual

MAX 2:30 min.

Duració de l'actuació duo

MAX. 2:30 min.

CATEGORIA D

Edat

16 anys o més

Duració de l'actuació grupal

MAX 3:30 min.

Duració de l'actuació individual

MAX 2:30 min.

Duració de l'actuació duo

MAX. 2:30 min.

*Els participants menors de 6 anys podran participar en aquesta categoria